Териториални различия в търсенето и предлагането на работна сила в Благоевградска област (2001-2011 г.)

Име:

Александра Равначка

Година:

2016

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

„Икономическа и социална география“

Научен Консултант:

доц. д-р Диляна Стефанова

How to cite:
А. Равначка (2016) Териториални различия в търсенето и предлагането на работна сила в Благоевградска област (2001-2011 г.) Автореферат, 45 стр., НИГГГ, София