Приложимост на геофизичните магнитни методи за изследване на антропогенното замърсяване на почви и седименти от индустриална дейност

Име:

Антония Мокрева

Година:

2020

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

“Земен магнетизъм и гравиметрия”

Научен Ръководител:

проф. Даниела Йорданова

How to cite:
А. Мокрева (2020) Приложимост на геофизичните магнитни методи за изследване на антропогенното замърсяване на почви и седименти от индустриална дейност, Автореферат, 45 стр., НИГГГ, София