Обработка и анализ на мареографни измервания за мониторинг нивото на Черно море

Име:

Антон Иванов

Година:

2017

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

“Обща, висша и приложна геодезия”

Научен Ръководител:

проф. дтн. Иван Георгиев

How to cite:
А. Иванов (2017) Обработка и анализ на мареографни измервания за мониторинг нивото на Черно море, Автореферат, 68 стр., НИГГГ, София