Картографиране и оценка на ландшафтите с природозащитна стойност в южен Пирин и Славянка с използване на данни от дистанционни изследвания

Име:

Атанас Китев

Година:

2017

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

„Физическа география и ландшафтознание”

Научен Ръководител:

проф. дгн. Румяна Вацева

How to cite:
А. Китев (2017) Картографиране и оценка на ландшафтите с природозащитна стойност в южен Пирин и Славянка с използване на данни от дистанционни изследвания, Автореферат, 53 стр., НИГГГ, София