Антропогенни изменения на ландшафтите в община Банско

Име:

Йоана Стоянова

Година:

2013

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

„Физическа география и ландшафтознание“

Научен Ръководител:

доц. д-р Румяна Вацева

How to cite:
Й. Стоянова (2013) Антропогенни изменения на ландшафтите в община Банско, Автореферат, 56 стр., НИГГГ, София