Управление на речните водни ресурси в Северозападна България в условията на засушаване

Име:

Йордан Димитров

Година:

2018

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

„Хидрология на сушата и водните ресурси”

Научен Ръководител:

доц.д-р Мариан Върбанов

Научен Консултант:

доц. д-р инж. Ирена Илчева

How to cite:
Й. Димитров (2018) Управление на речните водни ресурси в Северозападна България в условията на засушаване, Автореферат, 61 стр., НИГГГ, София