Магнитудни оценки на съвременна и историческа сеизмичност за България и околните земи

Име:

Мария Попова

Година:

2017

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

„Сеизмология и вътрешен строеж на земята“

Научен Ръководител:

Член кор. дфн. Димчо Солаков

Научен Консултант:

доц. д-р. Стела Симеонова

How to cite:
М. Попова (2017) Магнитудни оценки на съвременна и историческа сеизмичност за България и околните земи, Автореферат, 54 стр., НИГГГ, София