Състояние и тенденции в развитието на водния сектор в Северозападна България

Име:

Мария Темелкова

Година:

2019

Научна степен:

доктор

Научна специалност:

„Хидрология на сушата и водните ресурси”

Научен Консултант:

доц. д-р Мариан Върбанов

How to cite:
М. Темелкова (2019) Състояние и тенденции в развитието на водния сектор в Северозападна България, Дисертация, 223 стр., НИГГГ, София